All Steel garantievoorwaarden

FISKARS ALL STEEL ASSORTIMENT
INTERNATIONALE BEPERKTE GARANTIE VOOR KOOKGEREI EN MESSENPRODUCTEN

Algemene garantiebepalingen

Pannen en messen uit de Fiskars All Steel serie zijn vervaardigd met geavanceerde technische productieprocessen en kwalitatief hoogwaardige materialen. Onze producten worden zorgvuldig getest en leveren uitstekende prestaties voor de doeleinden waarvoor ze zijn ontworpen. Ondanks onze zorgvuldigheid kan het gebeuren dat er fouten optreden tijdens het productieproces. Om te garanderen dat onze klanten optimaal gebruik kunnen maken van onze producten, bieden wij een internationale beperkte garantie van vijfentwintig (25) jaar op materiaal- en productiefouten voor de pannen en messen uit de Fiskars All Steel serie.

De garantieperiode van vijfentwintig (25) jaar gaat in op de datum van aankoop van het product en is uitsluitend geldig in de Europese Unie, Zwitserland, Noorwege, Australië, Nieuw-Zeeland en Rusland.

Deze garantie is ter aanvulling van en heeft geen invloed op garanties die door de leverancier worden gegeven. De garantie heeft evenmin invloed op eventuele wettelijke rechten waarop de koper aanspraak kan maken uit hoofde van bindende nationale wetgeving.

Uitsluitingen en beperkingen van de garantie

De garantie geldt niet:

  • indien producten worden gebruikt voor commerciële, professionele of huurdoeleinden;
  • indien de producten zonder toestemming van Fiskars zijn gewijzigd of gerepareerd, of indien een poging tot reparatie is gedaan.

De garantie geldt niet voor fouten of schade die te wijten zijn aan of voortkomen uit:

  • normale slijtage, zoals krassen of slijtageplekken;
  • mogelijke wijzigingen in de visuele uitstraling van het product, voor zover deze de functionaliteit van het product niet beïnvloeden;
  • misbruik, ruwe behandeling, verwaarlozing of ongelukken, zoals klappen, slaan, laten vallen of breken;
  • misbruik (zoals het gebruik van scherpe objecten op het oppervlak van de pannen) of gebruik in strijd met het beoogde of aanbevolen gebruik;
  • onjuist of onvoldoende onderhoud (zoals het niet in overeenstemming met de onderhoudsinstructies reinigen van het product na gebruik) of opbergen (zoals roest of verkleuringen);
  • gebruik van ongeschikte reinigingsmethoden of -middelen, zoals zuren of oplosmiddelen. 
Verkrijgen van garantieservice

Garantieclaims moeten samen met het defecte product schriftelijk worden ingediend bij de dichtstbijzijnde Fiskars klantendienst, gedurende de looptijd van de garantieperiode en binnen dertig (30) dagen vanaf de datum waarop het defect is ontdekt of ontdekt had moeten worden. In de claim dient het volgende vermeld te worden: naam, adres en telefoonnummer van de eigenaar, datum van aankoop, aard van het defect en de datum waarop het defect voor de eerste keer is ontdekt.

Goedkeuring van de garantieclaim is uitsluitend ter beoordeling van Fiskars. Indien goedgekeurd zal het product, naar goeddunken van Fiskars, ofwel gerepareerd worden, ofwel vervangen worden door een soortgelijk product. In het geval van modellen die niet meer leverbaar zijn, zal het defecte product worden vervangen door het meest gelijkwaardige product uit de actuele collectie. Vervanging of reparatie van het product impliceert geen verlenging van de oorspronkelijke garantieperiode.

Beperkte aansprakelijkheid

Voor zover maximaal is toegestaan door toepasselijke wetgeving is Fiskars onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor incidentele, indirecte, bijzondere of gevolgschade, dan wel voor schade aan of verlies van gebruik van uitrustingen, winstderving, verlies van productiviteit, functionaliteit, handel, contracten, verkoop, inkomsten of verwachte besparingen, extra kosten of uitgaven, dan wel vertraging of in gebreke blijven bij het leveren van de garantieservice.

Garantiegever

Fiskars Finland Oy Ab
Keilaniementie 10
02150 Espoo, PL 130
Finland