Bescherming Persoonsgegevens

Een beschrijving van een bestand van persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 10 van de Personal Data Act [wet inzake de bescherming van persoonsgegevens] (523/99).

1. Beheerder

Fiskars Finland Oy Ab (hierna te noemen ‘Fiskars’)
Bedrijfsidentificatienummer: FI19036089
Hämeentie 135 A, Postbus 130, FI-00560, Helsinki, Finland
Telefoon: +358 20 43 910
Fax: +358 9 604 053

2. Persoon die verantwoordelijk is voor persoonsgegevenszaken

Klantenservice
c/o Fiskars Finland Oy Ab
E-mail: consumerservice@fiskars.com

3. Naam van het bestand van persoonsgegevens

Klantgegevensregister. Register gebaseerd op de klantenrelatie of andere samenwerkingsrelatie met Fiskars.

4. Doel van het gebruik van de persoonsgegevens

De verwerking van de persoonsgegevens heeft als doel de klantrelaties en andere samenwerkingsrelaties te beheren, evenals de administratie, marketing en afstandsverkoop, en de planning en ontwikkeling van bedrijfsactiviteiten van Fiskars, bedrijven die van tijd tot tijd behoren tot Fiskars’ bedrijvengroep en bedrijven die behoren tot Fiskars’ franchiseketen.

Geregistreerde gegevens kunnen worden gebruikt voor marketing-, bedrijfsontwikkelingsdoeleinden en soortgelijke doeleinden van Fiskars en/of aan haar gelieerde ondernemingen, inclusief ondernemingen in haar franchiseketen en haar samenwerkingspartners. Deze doeleinden kunnen bestaan uit direct marketing, ook in elektronische vorm. Om het gegevenssubject voordelen, aanbiedingen en andere content met betrekking tot zijn/haar persoonlijke interesses te kunnen verstrekken, kunnen de geregistreerde gegevens samen met andere gegevensinhoud worden geanalyseerd en gebruikt om profielen en groepen te vormen die worden gebruikt in gerichte marketing en andere communicatie afhankelijk van de waarschijnlijke interesses van het gegevenssubject. De gegevens kunnen ook worden geëxtraheerd naar elk ander klantenregister van Fiskars.

Fiskars kan activiteiten ten behoeve van de gegevensverwerking uitbesteden aan externe dienstverleners.

5. Inhoud van het bestand van persoonsgegevens

Informatie met betrekking tot de volgende groepen en de wijzigingsgegevens ervan kunnen worden verwerkt in het bestand van persoonsgegevens:

Basisinformatie zoals:
Naam, geboortedatum, geslacht, taal, e-mailadressen, telefoonnummers, adressen, beroep of titel, naam en contactgegevens van het bedrijf, burgerlijke staat, gezinsgrootte, gebruikersnaam en foto.

Informatie met betrekking tot de registratie van het product of andere objectieve connecties, zoals:
Identificatiegegevens met betrekking tot het gebruik van de diensten van Fiskars, zoals verschillende klantenprogramma’s: klantennaam, gebruikersnaam en wachtwoord; informatie over gedane aankopen, productregistraties (incl. garantieregistraties); de datum waarop men klant werd, informatie met betrekking tot de facturering, incasso en garanties; interesses die zijn opgegeven door het gegevenssubject, opnamen van de telefoongesprekken met de klant, toestemmingen voor en verboden op direct marketing, en acties van het gegevenssubject op de website en de mobiele diensten van Fiskars, zoals cookies die naar de browser worden gestuurd en informatie die via de cookies is verkregen (bijvoorbeeld IP-adres, het gedrag van het gegevenssubject op de website van Fiskars) en de activiteit van het gegevenssubject in de sociale mediakanalen van Fiskars.

Gegevens met betrekking tot aanbiedingen en aankopen en andere communicatie zoals:
De voordelen, diensten en campagnes die gericht zijn op en die worden aangeboden aan het gegevenssubject en het gebruik daarvan, de feedback, claims en andere communicatie en maatregelen met betrekking tot de klant of de samenwerkingsrelatie, aankopen die zijn gedaan in de winkels, outlets en webwinkels van Fiskars, de aankoopdatum, de gekochte producten (het aantal en de prijs van de gekochte producten en het totaalbedrag van de aankoop), informatie met betrekking tot de producten, de garanties en de verwerking, de levering en de retournering van de goederen.

6. Reguliere gegevensbronnen

Informatie van de gegevenssubjecten wordt hoofdzakelijk vergaard aan het begin van en tijdens de klantenrelatie of ander samenwerkingsrelatie. De informatie kan ook worden vergaard via cookies en andere equivalente technieken wanneer het gegevenssubject gebruikmaakt van de elektronische diensten van Fiskars door middel van een gegevensterminal. Bovendien kunnen de persoonsgegevens worden vergaard van derden voor zover dit is toegestaan door de wet.

Informatie kan worden vergaard uit andere registers van Fiskars en aan haar gelieerde ondernemingen, inclusief ondernemingen die behoren tot haar franchiseketen.

Updates van persoonsgegevens kunnen ook worden verkregen van autoriteiten, organisaties en bedrijven die dergelijke updatediensten aanbieden, en van openbare registers en andere openbare bronnen.

7. Reguliere uitleveringen en overdrachten van gegevens buiten EU / EER

Fiskars mag informatie openbaar maken binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving. Gegevens kunnen openbaar gemaakt worden uit het bestand voor marketingdoeleinden van de samenwerkingspartners van Fiskars, tenzij het gegevenssubject deze openbaarmaking heeft verboden. De ontvanger van de informatie mag de gegevens niet verder openbaar maken.

Fiskars mag ook gegevens openbaar maken en overdragen aan gemeenschappen buiten de EU / EER waarmee Fiskars schriftelijk is overeengekomen dat ze voldoen aan het niveau van de Finse gegevensbescherming in overeenstemming met de toepasselijke Finse wetgeving op dat gebied, of de openbaarmaking vindt plaats vanwege een andere rechtsgrondslag. 

Fiskars mag persoonsgegevens overdragen aan de direct-marketingregisters van Fiskars nadat de klantenrelatie of andere relatie eindigt, tenzij dit is verboden door het gegevenssubject.

8. Bescherming van het bestand van persoonsgegevens

Uitsluitend aangewezen medewerkers van Fiskars of medewerkers van de bedrijven die optreden namens Fiskars of in opdracht van Fiskars hebben toegang tot de toepassingen van databases van bestanden van persoonsgegevens met de persoonlijke gebruikersrechten die zijn verleend door de beheerder. Er zijn op verschillende niveaus gebruikersaccounts aangemaakt volgens de behoeften van elke medewerker om diens taken uit te voeren. Systemen zijn beschermd door een firewall die het bestand van persoonsgegevens beschermt tegen ieder contact van buiten Fiskars.

Documenten inclusief handmatig verwerkte informatie, klantengegevens en gegevens met betrekking tot samenwerkingspartners, worden opgeslagen in een afgesloten en brandveilige ruimte na de voorbehandeling ervan. Alleen aangewezen medewerkers van Fiskars of medewerkers van de bedrijven die optreden namens Fiskars hebben toegang tot de handmatig verwerkte gegevens.

Al het personeel van Fiskars, alsook medewerkers of medewerkers van de bedrijven die optreden namens Fiskars of in opdracht van Fiskars, dienen alle persoonsgegevens die zij ontvangen tijdens hun werktaken vertrouwelijk te behandelen.

9. Rechten van het gegevenssubject

Het gegevenssubject heeft het recht de gegevens die hem/haar betreffen en die zijn opgeslagen in het bestand van persoonsgegevens te raadplegen. Verzoeken tot een dergelijke raadpleging dienen schriftelijk te worden ingediend bij de persoon die verantwoordelijk is voor de persoonsgegevenszaken. Verzoeken dienen te worden ondertekend. Verzoeken kunnen ook worden ingediend bij het hoofdkantoor van de beheerder te Fiskars Finland Oy Ab, Hämeentie 135 A, 00560 Helsinki.

Het gegevenssubject heeft het recht om de verwerking en de uitlevering van de gegevens die hem/haar betreffen te verbieden voor direct advertising, afstandsverkoop en andere direct marketing en voor markt- of opinieonderzoeken, door contact op te nemen met de beheerder. Verder heeft het gegevenssubject het recht te verzoeken om de correctie van incorrecte gegevens en de verwijdering van zijn/haar gegevens uit het register, door contact op te nemen met de persoon die verantwoordelijk is voor persoonsgegevenszaken.